تاريخ : ۱۳٩٠/۱۱/۱٦ | ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : تعاونی مسکن مهر 80 اهواز

لیست اسامی افراد ثبت نام شده در تعاونی مسکن مهر 80 به قرار زیر می باشند :

   نام و نام خانوادگی                          نام پدر                       ش ش    

1- عبدالعلی عبدالهی                       علی                                     93

2- غلام حسین مومنی                محمد لطیف

3- سعید نعامی                              ناهی                                    80

4- یاسین زیلایی                          سلطان محمد                         2209

5-سید عبدالرزاق سماک               سید کاظم                               208

6- منصور پیروند بوری                     مهدی                                10190

7- داوود مراد سعیدی                     رضا خون                              1208

8- کاظم علوانی                            محمد                                     341

9- رضا قمبری                                تقی                                     2967

10- مهدی جرفی                          عبدالرزاق                               565

11- سعید فاضلی رشتی               محمد صادق                           131

12- یوسف مجدم                           حسن                                 19505

13- حبیب حمداوی محمد پور            کریم                                  4796

14- بهمن میناوی فریح زاده              جاسم                               3741

15- غلام رضا زاده نظری                غلامحسین                             41

16- امسن عباسی                       قاسم                                       49

17- پروین جوادی فرد سراب            میرزا آقا                                308

18- اسماعیل نصرتی                   عباسقلی                               3269

19- صادق حزبه زاد                        سلطان                               8718

20 -عبدالناصر نعیمه زاده               عبدالحسین                        16466

21- محمد ضامنی                        محمد رضا                               1087

22- ایرج امیری                            فرج اله                                   674

23- سهراب قنبری عدیوی              محمود                               235

24- احمد پور سیاحی                   قاسم                              2363

25- احمد فلاحی                          صالح                              4582

26-محمد جلالی                         عبدالله                             1832

27- حبیب  قنبری بیرگانی              غالب                               98

28- سید عبدالحکیم موسوی         سید حسن                      748

29- سید عزت اله موسوی گورابی

30- مهدی صادقی                         احمد                            420

31- حزب اله وحدانی                    شمس الله                    3417

32- جلال کرم اله                         عبدالساده                     481

33- فرخ کلانتری پور                     عبدالرضا                        1723

34- کریم کریمی شوشتری           علی                            6171

35- حسن کردان                        نادعلی                            73

36- پرویز قدقانی                         محمد                            182

37- مجتبی شجیرات                    کامل                           1243

38-عبدالهادی الهایی                   جواد                            8737

39- غلامرضا محبی پور                خداداد                         34021

40- عبدالرضا منصوری                 عبدالزهرا                       9071

41- محمد حسین سعیدی            حسن                          802

42- محمد حسینی یکشوه             ابوبکر                          285

43- عباس دیلمی فرد                    علی                         2080

44- خلیل سلطانی نژاد                 کعود                           997

45- بهادر شجیراتی                     رزج                             1769

46- پرویز کریمیان                      رمضان                            412

47- محمد نبغانی                    عبدالرضا                           808

48- عبدالرضا سیاحی               بریسم                              102

49- محمد لک                         قربانعلی                            942

50 -محمد علی علوی فر             علی یار                          2507

51- محمد رضا سعیداوی               طاهر                            2356

52- علی مزرعاوی                      محسن                            1937

53- افشین شیر علی                  عبدالمحمد                      8548

54- لیلا رحیمی کیا                       نبی اله                        63670

55- محمد قنواتی                        ابوالقاسم                        135

56- عبدالرضا جلالی                      چاسب                         18063

57- حمید لطیف                            غافل                              189

58- علی خنافره                           صالح                             21923

59- محمود جدیدی                       علی                              5192

60- اسحق حفیظ کهیش               علی                              101

61- سعید براجعه                         نعیمه                             1898

62- محمد رضا ورک شا                 حسن                           62294

63- عزت اله همدانی طحان           عبدالحسین                     251

64- جاسم رجیل پور                     عباس                            4200

65- پیمان طالبی نیا                      علی                               10

66- حسینعلی بهمئی                   صفدر قلی                      414

67- سعید کروشاوی                      عبدالساده                       677

68- عادل مطوری جاسم زاده              وحید                          1342

69- سیامک قزل باش                         احمد                         1144

70- مهدی ابراهیمی پور                     مالک                         9512

71- بهزاد گودرزیان                             علی                          825

72- جهانگیر طهماسبی                    باباخان                        494

73- اسماعیل حسینی یکشوه          ابوبکر                           368

74- عبدالرحیم سعدونی                 عبدالکریم                      855

75- منصور گطعاوی                        عبدالخضیر                     612

76- حسین خلیل طهماسبی           علی اکبر                     1112

77- عبدالرضا عبدالخانی فرد             عبدالحسین               9060

78- پیمان روئین تن                          فیض اله                    2901

79- احمد قربانی                           عبدالعلی                      2165

80- غلامرضا آذر نیا                        لقامی                          333

81- جمعه موسوی                         حسن                          8075

82- محمد حسن شمیل شوشتری      صفر                         3248

83- هدایت اله بیگدلی                   محمد موسی               290

84- امیر کاظمی                         علی                           688

85- امیر قلی صالحی                  جعفر قلی                   746

86- رحیم سواری                      وادی                        758

87- عباس منصوری                     محمد                      71

88- محمد رضا لک                       الیگودرز                   9407

89- مهران فریدنی                      دریا قلی                     255

90- معصومه خدامی                 اسداله                       1234

91- حمید جدیدی                      علی                        1505

92- غلامحسین صالحی دیدارگاه   

93- عطیه رسایی                     صید                           660

94- ناجی حمیداوی                   جبر                            3259

95- احمد رحیمی                      نویهی                          1296

96- مسعود جابر زاده                   عباس                      776

97- فاطمه حمید                    غلیم                               0

98- مرتضی فرهادی سدهی           هوشنگ                   169

99- علی محمد کریمی                احمد                      4695

100-هادی سعدی                    وحید                       728

101- علی ایران شاهی               علی رضا                   21606

102- خالد شریفات                  عبدالعباس                  180

103- امیدرضا هژبری زاده         محمد جواد                  2499

104- منصور نوشیروان زاده            ملک محمد                506

105- علی اکبر جولائیان                حسین                      3216

106- اسماعیل عبدالله زاده آرپنائی     علی اصغر                 4319

107- هوشنگ غلامی قنواتی              حمداله                  1545

108- قاسم حردانیان                      زعیل                      11831

109- داریوش سلیمی                     حسینعلی                  2078

110-محمد حسین ولد هوشیار            غلامحسین             326

111- عبدالحسین ورناصری قندعلی        عباس                  225

112- بهروز صادقی                             اسداله                     1277

113- موسی شجیرات                     کامل                         2438

114-محمد مخیلفی                      ابراهیم                          1952

115- علی باوی                         رحیم                                14477

116- عباس سلمانی عبیات              حسین                            158

117- سید علی موسوی              حسن                              3467

118- داوود حمودی کاظمی            شمخی                             90

119- سید مجید موسوی              حسن                           3466

120- علی  فیلیان                          مسعود                        6843

121- عبدالحسن سیاحی             بریسم                                127

122- قاسم سمالی                     یارعلی                          994

123- ناصر شریفات                   عبدالعباس                          1244

124- علی طالبی شلش             کریم                                 19864

125- سید حمید موسوی             سید حسن                         9

126- صغری خلیلی                       ولی الله                         827

127- سید اسماعیل موسوی            سید حمید                  1038

128- محمد مهدی ملتجی              محمد                        164

129- مهدی عبیداوی                         نبی                      434

130- نعیم دارمی                           تمیم                        3

131- جلیل هواشمی                    دمن                        1814

132- عبدالامیر شریفی                  خلف                      971

133- عبدالامیر گله                         حسین                   224

134- پیمان عیدی شیخ رباط               غلامرضا                1296

135- علی جمشیدی                      عبدالحسین             252

136- اسماعیل دزفولی                  ابراهیم                     4755

137- محمد رضا رحمت اله پور            هدایت اله                 3292

138-سعید محمدیان                     محمد                         1899

139- علیرضا جوهرقلی                   محمد                         1451

140-کریم غافلی مجیدی             مجید                              583

141- مسلم فتاحی                     داوود                               290

142- اسد سنجری فر                 کریم                                572

143- ناصر شریعه                   حیار                                  97

144- احمد جامعی                  سعید                             420

145- مجاهد حمودی              لویلو                                364

146- رحیم خانزاده                  محمد رضا                      2330

147- مریم هاتفی رویس            صدام                          41

148- حسین مرادی                   محمد قلی                  492

149-احمد مکوندی                    ابراهیم                        91

150- مهران آزادیان                 ناصر                              2942

151- فرهان موسوی               حافظ                           908

152- شاسان زرین فام              عبدالله                        4958

153- روح الله قنواتی                 حبیب الله                    1682

154- حمید جمشید پور             حیدر                       10552

155- عبدالمجید خلیفه شوشتری  محمد اسماعیل             14869

156- محمود ساعدی                  عباس                      788

157- هادی بیت سیاح                  خلیفه                   9691

158- آزیتا هدایت                     هوشنگ                   382

159- نعیمه بیت سعید              عباس                    19758

160- مسعود خدری راد              یدالله                     1451

161- حسین زاملی خسرجی       شبیب                  2031

162- حمیدرضا پذیرش           صفرعلی                        413

163- فرشیدقنبری فر              محمد قلی                    2

164-جهانگیر طهماس زاده          باباخان                   494

165-ناصر براحعی                      عبود                       235

166- حسین جادری                   علی                      11136

167- علی متقیان شریف             ماشاف                    7319

168- معصومه حسینی                 امیر                         1663

169-مجید بابادی                       یوسف                          125

170- خلیل حزباوی                  حاسم                            1232

171- علی دیلمی                    حسین                          3650

172- محمد علی جادری             صادق                          4051

173- جهانگیر زال زر                  کریم                             802

174- ستار سلمانی                احمد                              1514

175- علی خنافره                      صالح                             21923

176- عبدالرضا عبدالخانی فرد       عبدالحسن                    9060

177- نصرت اله اسفندیاری             امیر خون                      273

178- عبدالزهرا بنی تمیم              سهراب                       170

179- شاهین نواصری                    بهرام                          250

180- عبدالکریم جاسمی زرگانی       وادی                          35

181- علی گودرزی                       هیبت اله                     2808

182- حسین غزی                        لفته                           449

183- محمد علی دارم                  عبداله                          398

184- علیرضا مهر پور                  بارونی                          297

185-حسین حمیدی                  علی                              296

186-شجاع خنافره                     صالح                             43

187- جعفر بداغی ثنا                صفدر                             18604

188- رحیم عبدالخانی               تریاک                            9289

189-سعید مدرسی               حسینقلی                         467

190-قاسم عفری                       دشه                            10326

191-رحیم باوی                          دخیل                           14534

192-عبدالرحیم سعدونی          عبدالکریم                       855

193-عبدالعلی ظاهر جولا            حسین                       6609

194-منصور گطعاوی                 عبدالخضیر                      612

195-سیاوش اسدی                  علی مراد                       4348

196-رضا کروشاوی                  عبدالساده                         2284

197-مسعود خدری راد                 یداله                           1451 

198- نعیمه بیت سعید                  عباس                          19758

199- آزیتا هدایت                        هوشنگ                          382

200- هادی بیت سیاح                 خلیفه                            9691

201- محمود ساعدی                   عباس                         788

202- عبدالمجید خلیفه شوشتری  محمد اسماعیل           14869

203- حمید جمشیدپور               حیدر                               10552 

204- روح الله قنواتی               حبیب الله                              1682

205- مهدی ابراهیمی پور            مالک                                 9512

206-عبدالامیر هاجری                 حمود                               1314

 207- سیدعلی عابدین مطلق       سید رستم                       915

208- سیروس نصیری                      محمد                             13

209-کوروش نجفی                           خانلر                            125

210- سیاوش رهدارعریض                علی اصغر                    142

211-محمد هاتفی رویس                  صدام                            882

212-حسینعلی مکوندی                علی آقا                        395

213-فریدون باران پور                      غضمفر                            867

214-حمیدرضا قنبری بیرگانی           حیاتقلی                         3887

215-مجید امینی                            جانعلی                           975

216- عامر حردانی                         کاظم                             488

217- کاظم حردانی                       علی                                 3655

218-مهدی علیزاده اهوازی              عبدالکریم                     1135

219-احمد قلاوند                            علی                            929

220-محیی جابری                          حمید                          417

221-عبدالرضا فایض زاده                   اصغر                           503

222-رضا برومی                               عبدالمحمد                   687

223-عبدالرضا حمیداوی                     جابر                          2495

224-عطیه رسایی                          صید                             660

225-هادی بیت سیاح                       خلیفه                         991

226-علی متقیان شریف                ماشاف                         7319

227-محمد موسوی                        نعمت اله                      609

228-بابک شیخ منگشتی                   حسین                       409

229-مهدی مرعی                             عبدالزهرا                     595

230-سهراب قنبری عدیوی                  محمود                        235

231-خداداد منجزی                            ولی                            1946

232-عباس فریسات                         جهیل                             32

233-محمد مخیلفی                         ابراهیم                         1952

234-بهنام صادقی                            اسداله                         25175

235-ناصر شریعه                               جبار                              97

236-جواد عبیات                                 کاظم                            858

237-عبدالرضا یگانه جاوید                     عباس                         302

238-حسن کردان                               نادعلی                         73

239-محمد نژاد قرباغی                        علی حسین                  2119

240-شاپور بهرامی عیسی آبادی             اسداله                      22935

241-عادل یلالی                                  کاظم                               1767

242-کیانوش مکوندی                           حسینعلی                    634

243-نادر دشت بزرگ                         علی                               5768

244-مهدی سلیمی بنی                    علی اصغر                      873

245-فریبا لرکی                                 مرا علی                        185

246-مرتضی عبدالهی                          علی                             1125

247-مجید عگیلی                                قاسم                            138

248-علی سعیدی                              محمد                             6310

249-رضا قمبری                                    تقی                             2967

250-سید عبدالحکیم موسوی                سید حسین                    748

251-محمد جلالی                                 عبدالله                            1832

252-اسماعیل نصرتی                             عباسقی                        3269

253-محمد حسین سعیدی                        حسن                          802

253-احمد فلاحی                                 صالح                               4582

254-سعید نعامی                                    ناهی                              80

255-عبدالهادی الهایی                              جواد                            8737

256-حزب الله وحدانی                                 شمس الله                3417